Marin du Chalutier "Ker Yaka XI"

Amical de Maquettes Navigantes 2018

Marin du Chalutier